धाराशिव जिल्ह्यात चोरीचे चार गुन्हे दाखल 

 
crime

उमरगा  :फिर्यादी नामे-प्रशांत नामदेव शिंदे, वय 38 वर्षे, सोबत वामन माणिकराव जाधव, दोघे रा. दगड धानोरा, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे व हरीबा गायकवाड, शाण्णाप्पा पुजारी, भिमा पाटील तिघे रा.एकंबा ता. बसवकल्याण जि. बिदर हे सर्वजन आपल्या मोटरसायकल वरुन गावाकडे जात असताना दि.27.08.2023 रोजी 01.00 वा. सु. गुरुवाडी पाटी ते मळणी गावाचे मध्यभागी तलमोडे यांचे शेताजवळ रोडवर अनोळखी चार इसमांनी फिर्यादी व साक्षीदार यांना हंटरने मारहाण करुन त्यांचे खिशातील 15,137 रोख  रक्कम आणि एक विवो कंपनीचा व एक रेडमी कंपनीचा असे 02 मोबाईल किंमत अंदाजे 10,000 ₹ असा एकुण 25,137 किंमतीचा माल बळजबरीने लुटून पसार झाले. अशा मजकुराच्या प्रशांत शिंदे यांनी दि.27.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 394 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.


उमरगा  : फिर्यादी नामे- मारुती पांडुरंग चव्हाण, वय 50 वर्षे, रा. मुळज, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे दि.027.08.2023 रोजी 19.00 वा. सु. बसस्थानक उमरगा येथे उमरगा ते निंलगा बसमध्ये चढत असताना गर्दीचा फायदा घेवून राम भगवत जाधव, वय 29 वर्षे, रा. कवठा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी मारुती चव्हाण यांचे पॅन्टच्या मागील खिशातील रोख रक्कम 4,000 ₹ किंमतीची चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या मारुती चव्हाण यांनी दि.27.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. सदर गुन्ह्याच्या तपासात उमरगा पो ठाणे च्या पथकाने उमरगा बसस्थानक येथे संशईत आरोपी नामे राम भगवत जाधव, वय 29 वर्षे, रा. कवठा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यास ताब्यात घेवून त्याच्याकडे सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता सदर आरोपीने गुन्ह्याची कबूली दिली. व त्याचे कब्जातुन चोरीस गेलेला वरील वर्णनाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

धाराशिव  : फिर्यादी नामे-डॉ श्रीरामराव जिंतुरकर, वय 69 वर्षे, रा. संजिवण हॉस्पीटल शेजारी शिवाजी चौक उस्मानाबाद ता. जि. उस्मानाबाद यांचे सांजा रोड एम. एस. ई. बी. सब स्टेशनच्या पाठीमागे शेत गट नंबर 252/02 मधील विहरीतील लाडा कंपनीची 05 एच पी ची पानबुडी मोटार अंदाजे 5,000₹ किंमतीची ही दि.24.08.2023 रोजी 15.30 ते दि.25.08.2023 रोजी 10.30 अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या डॉ श्रीरामराव जिंतुरकर यांनी दि.27.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद शहर पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

वाशी  : फिर्यादी नामे- विक्रम विश्वनाथ चौगुले, वय 47 वर्षे, रा.पार्डी, ता. वाशी जि. उस्मानाबाद यांचे राहते घराचे कुलूप अज्ञात व्यक्तीने दि.26.08.2023 रोजी 16.00 ते 18.30 वा. सु. तोडून आत प्रवेश करुन घरातील कपाटाचे ड्राव्हर मधील सोन्याचे व चांदीचे दागिने किंमत 1,58,250 ₹ किमंतीचा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या विक्रम चौगुले यांनी दि.27.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन वाशी पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 454, 380 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web