ठेवीदारांची फसवणूक , वसंतदादा बँकेच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल 

 
crime

धाराशिव  : “वसंतदादा नागरी सहकारी बॅक मर्या” उस्मानाबाद शिवाजी चौक उस्मानाबाद चे तत्कालीन चेअरमन, तत्कालीन संचालक मंडळ व बॅकेतील तत्कालीन कर्मचारी यांनी दि.03.08.2011 ते 17.07.2019 दरम्यान “वसंतदादा नागरी सहकारी बॅक मर्या” उस्मानाबाद शिवाजी चौक उस्मानाबाद येथे कर्जासाठी पुरेशे तारण न घेता बेकायदेशीररित्या कर्ज वाटप करुन त्या कर्जाच्या रकमा चेअरमन व तृयांचे नातेवाईक यांच्या फायद्यासाठी त्यांचे स्वत:चे खात्यावर घेवून स्वत:च साठी वापरल्या तसेच कर्ज वाटपाची वसुलीही करण्यात आलेली नाही. 

 तसेच प्रभात सहकारी पतपेढी मर्यादीत उस्मानाबाद यांना मुदत ठेवीवर जास्त व्याजाचे अमिष दाखवून ठेवीची मुदत पुर्ण होवुन देखील मुदत ठेवीची 1,81,00,000₹ असे एकुण 2,31,68,472 ₹  फिर्यादी नामे- विनोद विठ्ठल वडगावकर, वय 44 वर्षे धंदा- शाखा व्यवस्थापक प्रभात सहकारी पतपेढी मर्या, उस्मानाबाद रा. समर्थ नगर, उस्मानाबाद यांची व इतर ठेवीदारांचा विश्वासघात करुन फसवणूक केली. अशा मजकुराच्या फिर्यादी विनोद वडगावकर यांनी दि.27.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद शहर पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 420, 409, 34 सह महाराष्ट्र ठेवीदाररंचा वित्तीय संस्था मधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम  कलम 3, 4 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. सदर गुन्ह्याचा व्याप्ती व फसवणूक रक्कम जास्त असल्याने सदर गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद यांचे कडे देण्यात आला असुन सदर गुन्ह्याचा तपास पोनि श्री. शेजाळ, आर्थिक, गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद हे करीत आहे.

From around the web