प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगामाकरिता शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 
pik vema

 उस्मानाबाद -  रब्बी हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी  राज्य शासनाने दि. 29 जून 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस मान्यता दिली आहे. पिक विमा योजना ही कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा नसेल तर कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यंत संबंधित बँकेस विमा हप्ता कपात न करणे बाबत घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.

जे कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांनी  भरावयाचा विमा हप्ता हा रब्बी  हंगामासाठी  1.5 टक्के आणि  नगदी  पिकासाठी 5 टक्के असा मर्यादीत ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पिकाचा विमा उतरावयाचा आहे, ते पीक शेतात पेरल्या बद्दलचे स्वयंघोषणापत्र, सात बारा उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक च्या झेरॉक्स प्रतीसह नजीकच्या बँकेत अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्ता भरुन पीक संरक्षित करावे.

             रब्बी ज्वारी बागायत साठी विमा संरक्षित रक्कम 36 हजार 300 रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 545 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.30 नोव्हेंबर 2022 आहे. रब्बी ज्वारी जिरायतसाठी विमा संरक्षित रक्कम 34 हजार 100 रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 512 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.30 नोव्हेंबर 2022 आहे. गहु बागायत साठी विमा संरक्षित रक्कम 41 हजार 800 रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 627 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.15 डिसेंबर 2022 आहे. हरभरा या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 38 हजार 500 रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 578 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.15 डिसेंबर 2022 आहे. रब्बी कांदा या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 88 हजार रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 4 हजार 400 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.15 डिसेंबर 2022 आहे. उन्हाळी भुईमुग या पिकासाठी विमा संरक्षित 42 हजार 971 रुपये प्रती हेक्टरी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम 645 रुपये प्रती हेक्टरी आणि पीक विमा भरावयाची अंतिम दि.31 मार्च 2023 आहे.

           पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा, असे अवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी अधिक माहीतीसाठी PMFBY.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा किंवा नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
 

From around the web