उमरगा तालुक्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

उमरगा  :आरोपी नामे- जीवन शिवाजी गायकवाड, वय 42 वर्षे, रा.औराद गु ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे दि.18.08.2023 रोजी 08.30 वा. सु. उमरगा ते गुलबर्गा या रोडवरील चौरस्ता येथील पतंगे फॅक्ट्रीजवळून शेताकडून घराकडे मोटार सायकलने जात होते दरम्यान अज्ञात वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून जीवन शिवाजी गायकवाड यांचे मोटरसायकलला धडक दिली. यात जीवन गायकवाड हे गंभीर जखमी होवून मयत झाले अशा मजकुराच्या मयताचा भाउ- मोहन शिवाजी गायकवाड वय 45 वर्षे, रा. औराद गु., ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.28.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब)  184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. 

मुरुम  : आरोपी नामे- ज्ञानेश्वर युवराज माने, वय 33 वर्षे, रा. सुपतगाव, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे दि.27.08.2023 रोजी 13.30 वा. सु. येणेगुर शिवार एनएच 65 रोडवर मुरुममोड जवळील सर्विस रोडवरुन मोटरसायकल वरुन जात होते दरम्यान कंटेनर क्र एनएल 01 एन 2290 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील कंटेनर हा हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून ज्ञानेश्वर माने यांचे मोटरसायकलला पाठीमागून धडक दिली. यात ज्ञानेश्वर माने हे गंभीर जखमी होवून मयत झाले अशा मजकुराच्या फिर्यादी- सुनिता ज्ञानेश्वर माने वय 35 वर्षे, रा. सुपतगाव, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.28.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब)  184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.    

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 उमरगा  : आरोपी नामे-1) प्रशांत हिंगमीरे, वय 32 वर्षे रा. बलसुर, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद, यांनी दि. 27.08.2023 रोजी 20.15 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टाटा इंडिका  क्र एमएच 24 एल 4324 हा आरोग्यनगरी कॉर्नर रोडवर उमरगा येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये उमरगा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

आंबी : आरोपी नामे-1) नारायण सिताराम डुकळे, वय 32 वर्षे रा. उंडेगाव ता. परंडा जि. उस्मानाबाद, यांनी दि. 28.08.2023 रोजी 11.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील बोलोरो  क्र एमएच 25 आर 8142 ही उंडेगाव चौकात सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आंबी पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये आंबी पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 आंबी  : आरोपी नामे-1) बाबासोहब हणमंत बिबे, वय 40 वर्षे, रा. कुक्कडगाव, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 28.08.2023 रोजी 10.30 वा. सु. हॉटेल कुक्कडेश्वर कुक्कडगाव येथे आपल्या हातगाड्यावरील गॅस शेगडीवर निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करुन भा.दं.सं. कलम- 285 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द आंबी पो.ठा. येथे  गुन्हा नोंदवला आहे.            

From around the web