धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात तीन ठार 

 
crime

परंडा  : मयत नामे-राजेंद्र ऊर्फ सोपान उत्तम जाधव, वय 32 वर्षे रा. पिंपळगाव चांदणी, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद हे दि.13.07.2023 रोजी 10.00 ते 10.30  वा. सु. तुकाराम ज्ञानोबा साळुंके यांचे शेताजवळ परंडा ते जामगाव रोडने ट्रॅक्टर क्र एमएच 25 एच 6040  यावरुन जात होते. दरम्यान मयत सोपान जाधव यांनी त्यांचे ताब्यातील ट्रक्टर हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून चारित  पलटी होउन स्वत:च मयत झाले. अशा मजकुराच्या इक्बाल रफीक मोगल, वय 25 वर्षे रा. बालेपीर मा.जि. बीड यांनी दि.14.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184, अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : मयत नामे-1) बालाजी श्रीमंत चव्हाण, वय 25 वर्षेरा. पाटील तांडा खुदावाडी, ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद, 2) ईशवर शंकर गायकवाड, वय 28 वर्षे रा. चिकुंद्रा, ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद हे दोघे दि.11.07.2023 रोजी 10.30  वा. सु. मोटरसायकल क्र एमएच 25 एएक्स 8983 वरुन सोलापूर ते हॅद्राबाद जाणारे रोडवर एनएच 65 वर नळदुर्ग घाटात जुना जकात नाक्याजवळ रोडवर जात होते. दरम्यान ट्रक क्र एमएच 13 एएक्स 3488 च्या चालकाने त्यांचे ताब्यातील ट्रक हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून यातील मयत बालाजी यांचे मोटरसायकलला धडक दिली. या आपघातात बालाजी चव्हाण व त्याचा मित्र ईश्वर गायकवाड हे दोघे गंभीर जखमी होवून जागीच मयत झाले. अशा मजकुराच्या श्रीमंत राम चव्हाण, वय 55 वर्षे, रा. पाटील तांडा खुदावाडी ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद  यांनी दि.14.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279,  304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184, अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web