धाराशिव जिल्ह्यात चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

 
crime

उस्मानाबाद  : फिर्यादी नामे- राजु किसन धनगरे, वय 29 वर्षे, रा. पिंगळी, ता. हदगाव जि. नांदेड ह.मु. देशपांडे स्टॅड इंगळे गल्ली उस्मानाबाद यांची अंदाजे 40,000 ₹ किंमतीची होडां शाईन मोटरसायकल क्र एमएच 12 टीएम 1432 ही दि. 25.07.2023 रोजी 20.00 ते दि.26.07.2023 रोजी 07.00 वा. सु. देशपांडे स्टॅड हनुमान मंदीर शेजारी अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या राजु धनगरे यांनी दि.27.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद शहर पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 उमरगा  : आरोपी नामे- रफिक हुसेन शेख, वय 33 वर्षे, रा. तडकल ता. आळंद जि. कलबुर्गी यांनी दि. 26.07.2023 रोजी 22.30 वा. सु. चिंचोली जहागीर गावाचे शिवारात उमरगा रोडवर अंदाजे 35,000 ₹ किंमतीची 5 ब्रास वाळू सह हायवा ट्रक क्र एमएच 25 एजे 1295 किंमत अंदाजे 10,00,000 ₹  मध्ये वाळूचा उपसा करुन वाहतुक करत असताना उमरगा पोलीस ठाणेच्या पथकास मिळून आल्याने उमरगा पो. ठा. चे पथकाने हायवा ट्रक सह 5 ब्रास वाळू  असा एकुण 10,35,000 ₹ जप्त करण्यात आले. अशा मजकुराच्या उमरगा पोलीस ठाणेचे पोलीस नाईक/ 1613 यासीन नसीर सय्यद यांनी दि.27.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 उमरगा  : आरोपी नामे- तानाजी अंबादास बनसोडे, वय 41 वर्षे, रा. नारंगवाडी, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.26.07.2023 रोजी 21.30 वा. सु. चिंचोली जहागीर गावाचे शिवारात उमरगा रोडवर अंदाजे 35,000 ₹ किंमतीची 5 ब्रास वाळू सह हायवा ट्रक क्र एमएच 25 एजे किंमत अंदाजे 10,00,000 ₹  मध्ये वाळूचा उपसा करुन वाहतुक करत असताना उमरगा पोलीस ठाणेच्या पथकास मिळून आल्याने उमरगा पो. ठा. चे पथकाने हायवा ट्रक सह 5 ब्रास वाळू  असा एकुण 10,35,000 ₹ जप्त करण्यात आले. अशा मजकुराच्या उमरगा पोलीस ठाणेचे पोलीस अमंलदार/1806 बाबासाहेब बलभिम कांबळे यांनी दि.27.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

रात्रगस्ती दरम्यान संशईत इसम ताब्यात

शिराढोण  : शिराढोण पो.ठा. चे पथक दि. 27.07.2023 रोजी 00.15 वा.सु. शिराढोणपो ठा हद्दीत रात्रगस्तीस असताना दरम्यान ताडगाव बसस्थानक येथे अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एका इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्यानी आपली नावे-1) शुभम जरीचंद कुंभकर्ण, वय 28 रा. ह.मु. रुत्रेश्वर चौक, लातुर, 2) गोपाळ सखाराम माने, वय 30 वर्षे रा रुई धारु ता. धारुर जि. बीड असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्यांनी पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ते माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यांना ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web