भूम : रात्रगस्ती दरम्यान संशईत इसम ताब्यात

 
crime

भूम : भुम पो.ठा. चे पथक दि. 23.07.2023 रोजी 02.15 वा.सु. भुम शहरात रात्रगस्तीस असताना दरम्यान शहरातील बसस्थानक भुम चे मागील अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एका इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्याने आपले नाव- नामदेव राजाराम काळे, वय 28 रा. सितारामगडा जवळ बोरखेडा रस्ता खर्डा, ता. जामखेड असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्याने पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तो माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यास ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

  मोटारसायकलची चोरी 

वाशी  : फिर्यादी नामे- बाळू बाबासाहेब गंगावणे, वय 35 वर्षे, रा. लोणवळ, ता. वडवणी जि. बीड यांची अंदाजे 30,000 ₹ किंमतीची होंडा पॅशन मोटरसायकल क्र एमएच 11 बी एक्स 2261 ही दि.21.07.2023 रोजी 22.30 ते दि 22.07.2023 रोजी 03.30 वा. सु. हॉटेल उमंग चे शेजारील झोपडपट्टी वाशी येथुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या बाळू गंगावणे यांनी दि.23.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन वाशी पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 प्राण्यांना निर्दयपणे वागणूक देणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 वाशी  : आरोपी नामे- जावेद आयुब कुरेशी, रा वाशी, ता. वाशीजि. उस्मानाबाद अन्य 2  यांनी   दि.23.07.2023 रोजी पुर्वी जावेद आयुब कुरेशी चे राहते घराचे पाठीमागे जनवारांचे कत्तली करुन त्यंची पिकअप वाहन क्र एमएच 48 ए जी 7461 मधून वाहतुक करताना वाशी पो ठाणे च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा कलम- 5(क), 9(अ), 11 अन्वये  वाशी पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web