उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीच्या चार घटना 

 
Osmanabad police

मुरुम : कोराळ, ता. उमरगा येथील सिध्देश्वर जंगले हे कुटूंबीयांसह दि. 03.11.2021 रोजी रात्री 01.00 वा. सु.आपल्या घरात झोपले असतांना त्यांच्या घराची कडी ग्रामस्थ- सुजित चोपडे यांनी उघडून घरातील लोखंडी पेटी बाहेर नेउन त्यांतील 47,000 ₹ रोख रक्कम चोरुन नेल्याचा त्यांचा संशय आहे. अशा मजकुराच्या सिध्देश्वर जंगले यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
येरमाळा  : ऐकंबी तांडा, ता. औसा येथील बलभिम राठोड हे दि. 03.11.2021 रोजी 02.30 वा. सु. उपळाई पाटी येथील रस्त्याने बजाज पल्सर मोटारसायकलने प्रवास करत होते. दरम्यान त्यांना झोप लागल्याने ते रस्त्याबाजूस मो.सा. लाउन एका झाडाखाली झोपले असता त्यांच्या मो.सा. सह त्यांच्या विजारीच्या खिशातील स्मार्टफोन अज्ञाताने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या बलभिम राठोड यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 उमरगा  : एकुरगा, ता. उमरगा येथील प्रशांत तुकाराम गायकवाड यांनी त्यांच्या ताब्यातील हिरो पॅशन प्रो मोटारसायकल क्र. एम.एच. 12 जेएच 9165 ही दि. 14.10.2021 रोजी 19.30 ते 20.00 वा. दरम्यान उमरगा येथील गिरी हॉस्पीटल समोर लावली असता अज्ञाताने ती चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या प्रशांत गायकवाड यांनी दि. 03.11.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : खानापूर, ता. तुळजापूर येथील कृष्णाथ आप्पाराव ढाले यांनी त्यांच्या खानापूर गट क्र. 109/1 मधील शेत गोठ्यासमोर बांधलेल्या दोन गायी व एक खोंड दि. 02- 03.11.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या कृष्णाथ ढाले यांनी दि. 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

                                                                                                        

From around the web