जिल्ह्यात पाच ठिकाणी मद्यपी वाहन चालकावर गुन्हा दाखल 

 
crime

उमरगा  : - आरोपी नामे-1) पृथ्वीराज फुलचंद इंगळे, वय 35 वर्षे, रा. रामनगर उमरगा ता. उमरगा जि. धाराशिव हे दि.23.09.2023 रोजी 13.15 वा. सु. आपल्या ताब्यातील स्कुटी क्र एमएच 25 एआर 6863 ही एनएच 65 वर आरोग्य नगरी कॉर्नर येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. तर आरोपी नामे- 2)ईब्राहीम ईकरामअली नदाफ, वय 42 रा. नेहरु नगर मुरुम ता. उमरगा जि. धाराशिव हे याच दिवशी 19.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 02 एबी 4147 ही आरोग्य नगरी कॉर्नर येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द उमरगा पो ठाणे येथे  स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

येरमाळा  :आरोपी नामे-1) बाळासाहेब अर्जुन बांगर, वय 55 वर्षे, रा.शेलगाव ता.कळंब जि. धाराशिव हे दि.24.09.2023 रोजी 16.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 25 वाय 5256 ही विठ्ठल हॉटेलसमोर येरमाळा येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द येरमाळा पो ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा  :आरोपी नामे-1) बाबा चांगदेव राठोड, वय 35 वर्षे, रा.आनंदनगर तांडा खेड ता. लोहारा हे दि.24.09.2023 रोजी 18.40 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 25 एव्ही 0144 ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक माउली मेडीकल समोर लोहारा बु येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द लोहारा पो ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

वाशी  :आरोपी नामे-1) जाकीर युसुफ शेख, वय 48 वर्षे, रा. चौसाळा ता. जि. बीड हे दि.24.09.2023 रोजी 18.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील पिकअप क्र एमएच 23 एयु 5313 ही वाशी फाटा येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द वाशी पो ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

 
कळंब  :आरोपी नामे-1)विद्यासागर भाउसाहेब गांधले, वय 29 वर्षे, रा.सम्राट अशोक नगर, कळंब ता. कळंब जि. धाराशिव हे दि.24.09.2023 रोजी 20.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 25 एएच 0914 ही सुमो चौककळंब येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द कळंब पो ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

                        
रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद.

 नळदुर्ग   : आरोपी नामे-1)मदार कादर शेख, वय 30 वर्षे, रा. मुलतान गल्ली, नळदुर्ग ता. तुळजापुर जि. धाराशिव यांनी दि. 24.09.2023 रोजी 17.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲटो रिक्षा  क्र एमएच 25 एके 1593 हा  एनएच 65 हायवे रोडवर नळदुर्ग बसस्थानक येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना नळदुर्ग पोलीसांना मिळून आला. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये नळदुर्ग पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web