पोलीस कर्मचाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक 

बेंबळी पोलीस स्टेशनमध्ये सपोफौ नानासाहेब भोसले विरुद्ध गुन्हा दाखल 
 
crime

बेंबळी  :  आडत दुकानापेक्षा जास्त भाव देतो असे सांगून धाराशिव पोलीस दलातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याने  रुईभर , बरमगाव , बेंबळी भागातील शेतकऱ्याची मोठी फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी बेंबळी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल  करण्यात आला आहे. 

आरोपी नामे- नानासाहेब भानुदास भोसले रा. बॅक कॉलनी, उस्मानाबाद धंदा नोकरी सपोफौ/39 ने नागरी हक्क संरक्षण विभाग उस्मानाबाद यांनी दि.16.01.2022 ते 24.04.2022  रोजी वेळीवेळी रुईभर व बरमगाव येथे एकुण 33 शेतकऱ्यांचा शेतातील हरभरा 520 क्विंटल 76 किलो, सोयाबीन 263 क्विंटल 57 किलो असा एकुण 784 क्विंटल 33 किलो किंमत अंदाजे 50,35,043 ₹ चा शेती माल आडत दुकानापेक्षा जास्त भाव देतो असे सांगून वेळोवेळी  विकत  घेवून त्याचे पैसे ठरलेल्या मुदतीत न देता त्यांचे बॅक खात्यावर रक्कम नसल्याचे माहित असताना देखील सदर रकमेचा चेक दिला व वटलेला नाही फिर्यादी नामे नागनाथ बाबुराव वडवले, वय 42 वर्षे रा. रुईभर ता. जि. उस्मानाबाद व इतर शेतकऱ्यांचे पैसे न देता व बॅकेत न वटनारा चेक देवून फसवणुक केली आहे. अशा मजकुराच्या नागनाथ बाबुराव वडवले, वय 42 वर्षे रा. रुईभर ता. जि. उस्मानाबाद यांनी दि.12.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन बेंबळी पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 417,420 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 शेतकऱ्याची चोरी 

बेंबळी  : फिर्यादी नामे-शेख वकील जैनौद्दीन, वय 46 वर्षे, रा. बेंबळी ता. जि. उस्मानाबाद यांचे शेत गट नं 128 मधील घरातील 5 एचपीसबमर्सिबल पंप, 250 फुट वायर, दोन स्टार्टर असा एकुण 28,000 ₹ किंमतीचा माल हा दि. 10.08.2023 रोजी 18.00  ते दि. 11.08.2023 रोजी 06.00 वा. सु. अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या वकील शेख यांनी दि.12.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन बेंबळी पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web