उमरगा : मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल

 
crime

उमरगा  : आरोपी नामे-1) बंजरंग राम मेकाले, वय 25 वर्षे, रा. थोरलीवाडी ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 22.08.2023 रोजी 14.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 12 जीडी 5853 ही छत्रपती शिवाजीनगर महाविद्यालयाच्या मेन गेट समोर एनएच 65 सोलापूर ते हैद्राबाद रोडवर येथे रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 (1) चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द उमरगा पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 उमरगा  : आरोपी नामे-1) देवानंद मधुकरराव बेलगुरव, वय 47, रा. शिंगे गल्ली उमरगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 22.08.2023 रोजी 20.15 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲटो रिक्षा क्र एमएच 25 बी 5266 हा एनएच 65 रोडवर आरोग्य नगरी कॉर्नर रोडवर मध्यभागी सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. तर आरोपी नामे- 2) राजेंद्र विठ्ठल इंगळे, वय 36 वर्षे रा. एस टी कॉलनी, उमरगा, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 19.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र एमएच 25 ई 9383 हा एनएच 65 रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये उमरगा पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

मुरुम  : आरोपी नामे-1) सुहास भिमराव देसाटे, वय 42, रा. सुभाष चौक मुरुम ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 22.08.2023 रोजी 19.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील अशोक लिलॅन्ड क्र एमएच 13 डी.क्यु.4256 हा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मुरुम येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना मुरुम पोलीसांना मिळून आले. तर आरोपी नामे- 2) कालीदास बलभीम गायकवाड, वय 40 वर्षे रा. चिंचोली भु. ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 19.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र एमएच 25 एच 7608 हा मुरुम ते मुरुम मोड सुदंरवाडी रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना मुरुम पोलीसांना मिळून आले. 3) रमेश लक्ष्मण राठोड, वय 30 वर्षे रा. नाईकनगर सु ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 19.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र एमएच 25 एच 7608 हा मुरुम ते मुरुम मोड नाईकनगर रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना मुरुम पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये उमरगा पो.ठा. येथे स्वतंत्र  3 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web