उमरगा :  मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल

 
crime

उमरगा  : आरोपी नामे-1) प्रदपि सात्ताप्पा कारभारी, वय 38 वर्षे, रा. कोथळी, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 19.08.2023 रोजी 19.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 12 एच 4255 ही  उमरगा शहरातील आरोग्य कॉर्नर रोडवरील डिवायडरच्या दक्षिण बाजूस  रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 (1) चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द उमरगा  पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

हायगई व निष्काजीपणे वाहन चालविणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

धाराशिव  : शेकापूर, ता. जि. उस्मानाबाद येथील- सलीम दगडु शेख, वय 23 वर्षे  यांनी दि. 19.08.2023 रोजी 12.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टेम्पो क्रं. एम.एच.25 पी 2311 हा येडशी उस्मानाबाद रोड लगत गडदेवधरी शिवार हायवेवर लोकांच्या जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा हयगयीने व निष्काळजीपणे भरधाव वेगात चालवताना उस्मानाबाद ग्रामीण पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.वि.स. कलम 279 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 लोहारा  : आरोपी नामे-1) महेबुब महंमद हनिफ शेख, वय 50 वर्षे, रा. इंदीरानगर ता. लोहारा. जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 19.08.2023 रोजी 11.15 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा हा गोल्डन बेकरी समोर लोहारा कानेगाव जाणारे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना लोहारा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.वि.स. कलम 283 अन्वये लोहारा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

धाराशिव  : आरोपी नामे-1) राहुल बाबुराव काकुर्णे, वय 32,रा. शालीमार हॉटेल जवळ उस्मानाबाद ता जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 19.08.2023 रोजी 18.20 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा क्र एमएच 25 ए के 0213 हा बसस्थानकासमोर इंन्ट्री गेट समोर सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले. तर आरोपी नामे- 2) श्रीकांत लक्ष्मण सोनवणे, वय 35 वर्षे रा. माळी गल्ली, सविधान चौक, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 18.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टेम्पो क्र एमएच 25 पी 2311 हा प्रदिप हॉटेल उस्मानाबाद समोर रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये आनंदनगर पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web