कळंब : चोरीच्या ट्रॅक्टर व इतर साहित्यासह तीन आरोपी अटकेत

 
s

उस्मानाबाद  :  दत्तनगर, कळंब येथील- अक्षय शंकर जावळे यांच्या शेत गट नं. 198/3 मधील शेतातील गोठ्यासमोरुन त्यांचे अंदाजे 2,50,000 ₹ किंमतीचे सोनालिका कंपनीचे डी.आय. 60 मॉडेल ट्रॅक्टर हेड क्र.एम.एच.25 एच 1969 व त्यास जोडलेला रोटाव्हेटर अज्ञात व्यक्तीने दि. 11.12.2020 रोजी 18.00 ते 21.00 वा. दरम्यान चोरुन नेला होता. तर हावरगाव, ता. कळंब येथील- आण्णासाहेब भास्कर कोल्हे यांच्या हावरगाव येथील शेतातुन अंदाजे 5,65000 ₹ किंमतीचे सोनालिका कंपनीचे ट्रॅक्टर हेड क्र.एम.एच.25 एस 7260 व दोन फळी नांगर हे अज्ञात व्यक्तीने दि.04.01.2023 रोजी 19.15 ते दि.05.01.2023 रोजी 05.30 वा. दरम्यान चोरुन नेला.होता. अशा मजकुराच्या अक्षय जावळे, आण्णासाहेब कोल्हे यांनी दि.9-13.01.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन कळंब पो.ठा. येथे गुन्हे क्र. 11/2023 व 14/2023 भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत नोंदवले आहेत.

s

            सदर गुन्हा तपासादरम्यान मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन स्थानिक गुन्हे शाखेतील अधिकारी- अंमलदार हे काल दि.23.01.2023 रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यात गस्तीस होते. दरम्यान पथकास गोपनीय माहिती मिळाली की, कळंब येथील-1) विकास बापुराव भालेकर वय 29 वर्षे रा. तादंळवाडी ह.मु. कळंब 2)मुस्तफा नासीर सय्यद वय 22 वर्षे रा. शेरेगल्ली कळंब या दोघांनी केला असून. यावर पथकाने लागलीच तेथे जाउन त्यास ताब्यात घेतले. गुन्ह्याच्या अनुशंगाने त्यांच्याकडे तपास केला असता. त्यांनी दोन्ही गुन्हे केल्याची कबुली दिली. व गुन्हातील मुददेमाल हा नेकनुर, ता. जि. बीड येथे राहणारे मोबीन सय्यद यास विक्रि केले असल्याचे सांगितले. त्यावर पथकाने नेकनुर, ता.जि.बीड येथे जावुन मोबीन सय्यद, रा. नेकनुर, ता.जि.बीड यास ताब्यात घेतले. त्याचेकडून निळया रंगाचा न्यू हॉलंड कंपनीचे ट्रॅक्टर क्रं.एम.एच.25 अेएस 2019 ,एक महिंद्रा कंपनीचा लाल रंगाचा रोटाव्हेटर, लोखंडी नांगर, दोन लहान व दोन मोठे टायर, लोखंडी टप असा एकुण 4,18,000 ₹ चा माल हस्तगत केला. सदर मुददेमालाबाबत स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस पथकाने माहिती प्राप्त केली असता सदरबाबत पोलीस ठाणे कळंब येथे गुरनं.11/2023 व गुरनं.14/2023 भादवि कलम 379 तसेच लातुर जिल्हातील मुरुड पोलीस ठाणे गुरनं.292/2022 भादवि कलम 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल असल्याचे माहिती मिळाली. अशा प्रकारे स्था.गु.शा.च्या पथकाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील चोरीच्या 02 गुन्ह्यासह लातूर जिल्ह्यांतील 01 असे एकुण 3 चोरीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा केला आहे.

सदरची कामगीरी पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी  यांच्या आदेशावरुन स्था.गु.शा. चे पोनि- श्री. यशवंत जाधव, पोउपनि-  संदीप ओहोळ, पोलीस अंमलदार- विनोद जानराव, प्रदीप वाघमारे, फरहान पठाण, नितीन जाधवर, अजित कवडे, बबन जाधवर, महेबुब अरब,सुनिल मोरे यांच्या पथकाने केली आहे.

From around the web