पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांना महत्वाची सूचना 

 
s

उस्मानाबाद -  खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी नोंदणीसाठी राष्ट्रीय विमा संकेतस्थळावर कार्यान्वित करण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. चालू खरीप हंगामात पीक विम्याचा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना दि.15 जुलै 2021 पर्यंत आहे. 

पीक विमा योजना ही कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा नसेल तर कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधीपर्यंत संबंधित बँकेस विमा हप्ता कपात न करण्याबाबत घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोषणापत्र  देणार नाहीत. त्या सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी दोन टक्के व नगदी पिकांसाठी पाच टक्के असा मर्यादीत ठेवण्यात आलेला आहे. 

शेतकऱ्यांना ज्या पिकांचा विमा उतरावयाचा आहे ते पीक शेतात पेरल्या बद्दलचे स्वयंघोषणापत्र,सात बारा उतारा,आधार कार्ड व बँक पासबूक च्या झेरॉक्स प्रतीसह नजिकच्या बँकेत अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्ता भरुन पीक संरक्षित करावे.संरक्षित रकमेवर दिलेल्या पीक विमा दराप्रमाणे विमा हप्ता भरावयाचा आहे त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे.

पिकाचे नाव-ख.ज्वारी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-25 हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-500 रुपये, बाजरी- विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-22 हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-440 रुपये, तूर-विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-35हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-700 रुपये, उडीद- विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-20 हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-400 रुपये, मुग- विमा संरक्षित रक्कम  प्रती हेक्टरी-20 हजार रुपये शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-400 रुपये, सोयाबीन- विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-45 हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-900 रुपये, मका-विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-30 हजार रुपये शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-600 रुपये,कापूस-विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी-45 हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रती हेक्टरी-2250 रुपये.

     पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा,असे अवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.तसेच शेतकऱ्यांनी अधिक माहीतीसाठी PMFBY.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा किंवा नजिकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

From around the web