शेतकऱ्यांनी आपल्या फळे व भाजीपाला बागाची ऑनलाईन नोंदणी करुन घ्यावी

 


  शेतकऱ्यांनी आपल्या फळे व भाजीपाला बागाची ऑनलाईन नोंदणी करुन घ्यावी


उस्मानाबाद  :-महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असुन राज्यात मोठया प्रमाणात फळे व भाजीपाला पिकांची लागवड करण्यात आलेली आहे. विशेषत द्राक्ष.डाळींब.आंबा.संत्री या फळपिकांची व विविध भाजीपाला पिकांची व्यावसायीक दृष्टीकोणातुन लागवड करुन नवनविन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन करण्यात येत आहे.जागतीक बाजारपेठेतील ग्राहकांनबरोबर स्थानिक बाजारपेठेत ग्राहकांमध्ये आरोग्याच्या सुरक्षतेबाबत विशेषता किडकनाशक उर्वरित अंशाबाबत जागरुक्ता निर्माण झालेली आहे.


राज्यातील जास्तीत जास्त फळे व भाजीपाला पिकांचे उत्पादन करुन युरोपीयन व इतर देशांना केले जाते. युरोपीयनदेशांना किडनाशक उरर्वत अंश मुक्तीची हमी अट घातल्याने सन-2004-05 पासुन राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रेपनेट या ऑनलाईन कार्याप्रणालीद्वारे निर्यातक्षम द्राक्षबागांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यांची कार्यवाही करण्यात येते. सन2020-21या वर्षीकरीता नोंदणीची कार्यवाही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,उस्मानाबाद यांचे कार्यालया मार्फत करण्यात येत आहे.


ग्रेपनेटच्या यशस्वी अंमलबजावणी लक्षात घेऊन आंब्याकरिता मॅगोनेट डांळीबा करिता अनारनेट भाजीपाला पिकाकरिता व्हेजनेट व संत्रा मोसंबी लिंबु करीता सिट्ररसनेट या पिकांचे ऑनलाईन नोंदणीकरीता अपेडाच्या साईटवर सुविधा उपलध करुन देण्यात आलेले आहे. सदरच्या सुविधाचा वापर करुन जास्तीत जास्त फळे व भजीपाला पिकांची नोंदणी  करण्याकरिता ऑनलाईन निर्यातक्षम बागाची नोंदणीची सुविधाउपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.


किटकनाशकाच्या अतिवापरामुळे आरोग्याच्या सुरक्षिततेबरोबर सुरक्षित अन्न पिकवा ची अंमलबजावणी करणेबाबत केंद्र शासनाने सुचित केलेले आहे. तसेच स्थानिक बाजारपेठेत ग्राहकांना किटकनाशक उर्वरीत अंशाची हमी देण्याकरीता भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरनाने अधिकतम उर्वरित अंश  मर्यादा MRL निर्धारित केलेल्या आहेत.


सन 2020-21 मध्ये निर्यातक्षम बागांचे नोंदणी करण्याकरिता व बागांची तपासणी करण्याकरिता प्रत्येक तालुक्यातील सर्व कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक कृषि अधिकारी यांनी तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली आहेत. निर्यातक्षम बांगांची नोंदणी करण्याचा कालावधी निर्धारीत करण्यात आला आहे.त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.ट्रेसीबीलीटीनेट,ऑनलाईन नोंदणीचा कालावधी:- द्राक्ष-ग्रेपनेट, नोव्हेंबर 2020 ते जानेवारी 2021, आंबा मॅगोनेट डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 डाळींब-अनारनेट वर्षाभर सुरु आहे. भाजीपाला व्हेजनेट वर्षाभर सुरु आहे. लिंबुवर्गीय फळपिके-सिट्रसनेट वर्षाभर सुरु आहे. बिलवाईननेट वर्षाभर सुरु आहे.


      जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा व आपल्या फळे व भाजीपाला बागांची ऑनलाईन प्रणालीवर नोंदणी करुन घ्यावी.असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

From around the web