शासकीय कार्यालयात अधिकारी -  कर्मचारी विनामास्क आढळल्यास दोनशे रुपये दंड 

 जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे आदेश जारी
 
mask

उस्मानाबाद - कोरोना साथीच्या प्रतिबंधात्कम उपाययोजनांची शासकीय कार्यालयात आणि परीसरात कडक अंमल बजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत. या उपाय योजनांची पायामल्ली करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात साथरोग प्रतिबंध अधिनियम, 1897 आणि  आपत्ती निवारण कायदा, 2005 ची अंमलबजावणी सुरु आहे. ज्याअर्थी, कोविड-19 प्रादुर्भावामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये रुग्ण संख्या आटोक्यात येत असताना अर्थचक्रास चालना देण्यासाठी  निर्बंधामध्ये शिथिलता देण्यात आली. त्यामुळे गर्दी व्यवस्थापन, शारीरिक अंतर पाळणे आणि मास्कचा वापर करण्यामध्ये नागरिकांकडून शिथिलता आणि निष्काळजीपणा वाढला आहे. यामुळे राज्याला कोविड-19 बाधेच्या तीव्र लाटेचा सामना करावा लागत आहे. कोविड-19 बाधेच्या लाटेची  द्विरुक्ती टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘Break the Chain’ अंतर्गत आदेश पारित केले आहेत.

जिल्ह्यात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केले आहेत.जिल्ह्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय कार्यालये आणि खाजगी आस्थापनामध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तसेच कार्यालयात कामकाजास्तव येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांनाही कार्यालय आणि  कार्यालयाच्या आवारात नाक तसेच तोंड पूर्णत: झाकले जाईल, अशा पद्धतीने मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय  निमशासकीय कार्यालये आणि खाजगी आस्थापनामध्ये कार्यरत अधिकारी - कर्मचारी यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण झाल्याची खातरजमा संबंधित कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख,आस्थापना प्रमुख यांनी करावी आणि कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झालयाचे अंतिम प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी कडून प्राप्त करुन घ्यावे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणासाठी काही अडचण असल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रात किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागात संपर्क करुन कार्यालयीन अधिकारी  कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरणाचे विशेष सत्र आयोजित करावे, जेणेकरुन सर्व अधिकारी -कर्मचारी यांचे लसीकरण पूर्ण होईल याची खातरजमा करावी.

 सर्व प्रकारच्या कार्यालयीन आस्थापनांनी दैनंदिन कामकाजादरम्यान मास्कचा सुयोग्य वापर तसेच लसीकरण पूर्ण करुन घेणे, यावर देखरेख करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख हे आस्थापना अधिकारी किंवा एका अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करावे. सर्व कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात अभ्यागतांसह मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात येत असल्याने विनामास्क वावरणाऱ्या अभ्यागत-कर्मचारी, अधिकारी यांना संबंधित अभ्यागत,कर्मचारी,अधिकारी ज्या विभागाच्या क्षेत्रात-आवारात विनामास्क आढळला त्या कार्यालयाच्या नामनिर्देशित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखाने नामनिर्देशित केलेला अधिकारी) दंड करण्यास सक्षम प्राधिकारी राहील.

सक्षम प्राधिकारी विनामास्क आढळणाऱ्या अभ्यागत, कर्मचारी, अधिकारी यांना 200 रुपये (रुपये दोनशे फक्त) इतका दंड आकारणी करुन त्याबाबतची पावती द्यावी. सक्षम प्राधिकारी यांनी दंडाची रक्कम संबंधित कार्यालयाच्या आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्याकडे जमा करावी. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनीही दंडाची रक्कम खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील असलेल्या  सांकेतांकाखाली भरणा करावी.

 मराठी

 English

 महसूल जमा

 (सी) इतर कराव्यतिरिक्त महसूल

 (एक) सर्वसाधारण सेवा

 0070 – इतर प्रशासनिक सेवा

 800 इतर जमा रक्कम

 Revenue Receipt

 (c) Other non-Tax Revenue

 (I) General services

 0070 – Other Administrative Services

 800 Other Receipts

From around the web