उस्मानाबाद जिल्ह्यात जुगार विरोधी आणि अवैध मद्य  विरोधी कारवाई

 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जुगार विरोधी आणि अवैध मद्य विरोधी कारवाई

उस्मानाबाद - जुगार चालु असल्याच्या गोपनीय खबरे वरुन  पोलीस पथकाने 08 एप्रील रोजी शहरात दोन ठिकाणी छापे टाकले. पहिल्या छाप्यात कमलेश उत्तम मसणे, वय 50 वर्षे  हे 15.30 वा. आनंदनगर येथे कल्याण मटका जुगार चालविण्याच्या उददेशाने जुगार साहीत्य व 850 ₹ रकमेसह आढळले. तर दुस-या छाप्यात दिनेश पंडीत वाघमारे हे शालिमार हॉटेलमागे  कल्याण मटका जुगार चालविण्याच्या उददेशाने जुगार साहीत्य व 870 ₹ रकमेसह आढळले. या वरुन दोघांविरुध्द महाराष्ट् जुगार प्रतिबंधक कायदा  अंतर्गत 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

कळंब : जुगार चालु असल्याच्या गोपनीय खबरे वरुन पोलीस पथकाने 08 एप्रील रोजी कळंब शहरात छापा टाकला असता  जुनेद कैसर बेग हे एका भोजनालयासमोर  कल्याण मटका जुगार चालविण्याच्या उददेशाने जुगार साहीत्य व 510 ₹ रकमेसह आढळले. या वरुन त्यांच्या विरुध्द महाराष्ट् जुगार प्रतिबंधक कायदा  अंतर्गत  गुन्हा नोंदवला आहे.

अवैध मद्य विरोधी कारवाई

परंडा : अवैध मद्य विक्री होत असल्याच्या गोपनीय खबरेवरुन परंडा पोलीस पथकाने 08 एप्रील रोजी 12.00 वा. परंडा -जवळा रस्त्यावरील घारगाव फाटा येथे छापा टाकला असता विशाल कडवणे रा.परंडा  हे अवैध विक्रीच्या उद्देशाने विदेशी दारुच्या  180 मि.ली.च्या 96 बाटल्या बाळगल्या असतांना आढळले.

उमरगा : अवैध मद्य विक्री होत असल्याच्या गोपनीय खबरेवरुन पोलीस पथकाने 08 एप्रील रोजी 17.30 वा. चिंचोली गावात छापा टाकला असता संजय रायप्पा ममाळे हा घरासमोर अवैध विक्रीच्या उद्देशाने विदेशी दारुच्या 38 पिशव्या बाळगला असतांना उमरगा पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

यावरुन पोलीसांनी नमुद मद्य जप्त करुन महाराष्ट्र मद्य निषेध कायदयांतर्गत 2 गुन्हे संबंधीत पोलीस ठाण्यांत नोंदवले आहेत.

From around the web